Zaloguj się | Rejestracja

Wtorek, 30 maja 2017

imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

Pilne!
  • Najtańsze teksty sponsorowane w gazecie elblag24.pl. Zadzwoń już TERAZ! Tel: 668-869-872
17.11.2013 19:01 | en | 17 komentarzy

Milejewo, czyli ludzie nie bójta się wójta... (3) Wójt odpowiada na nasze pytania!

Kilka tygodni temu uczestniczyliśmy w Sesji Rady Gminy Milejewo. Zadaliśmy wówczas wójtowi gminy kilka pytań, na które doczekaliśmy się odpowiedzi.

Na zdjęciu Wójt Gminy Milejewo Ryszard Janusz
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas.

Pierwsze nasze pytanie kierowane do wójta gminy Milejewo dotyczyło jego znajomości prawa. Obejmując Urząd Wójta Gminy Milejewo ślubował Pan, że dochowa wierności prawu, a powierzony mu urząd będzie sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Czy ma Pan wiedzę o przepisach prawa, co należy do ustawowych obowiązków wójta? - pytaliśmy podczas sesji.

Odpowiedź wójta: "Tak, znam".

Mieszkańcy zarzucają Panu niegospodarność majątkiem publicznym, wytykając między innymi to, że:
- ogłasza Pan przetargi na sprzedaż nieruchomości, obniżając ich wartość rynkową. Czy wie Pan, że żaden z Pana poprzedników nie dopuścił się wyprzedaży mienia gminnego, po obniżonych cenach?

Wójt Milejewa, Ryszard Janusz odpowiada:  - Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami art. 67 określa zasady ustalania cen nieruchomości w następujący sposób:

1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości.

1a. Cenę lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależytymi, w rozumieniu ustawy o własnoći lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:

1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości;
2) cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości;
3. cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu;
4) jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości.

3. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, z zastrzeżeniem ust. 3a.

(3a. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń przysługujących na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości (...).

Rozdysponowanie nieruchomości stanowiących zasób gminy Milejewo odbywa się zgodnie z w/w ustawą. - odpowiedział nam wójt gminy, ale odpowiedź w zasadzie nie jest satysfakcjonująca, bo składa się jedynie z zapisów prawnych. Dobre zarządzanie miastem czy gminą, to między innymi ograniczenie wyprzedaży lokalnego majątku, jakim są nieruchomości, a jeśli już do takiej sprzedaży dochodzi, nie powinna ona odbywać się ze stratą dla samorządu.

- W grudniu 2012 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 560 tys. zł. na bieżące wydatki. Teraz na sesję rady 30 listopada br. jest przygotowany kolejny projekt uchwały o zacięgnięciu następnego kredytu. Czy to oznacza, że gmina jest w złej kondycji finansowej? Czy pieniądze z kredytu przeznaczy Pan na wypłaty dla pracowników? Co Pan sądzi o zarzutach o niegospodarności mieniem publicznym?

- Kredyt przeznaczony będzie na następujące inwestycje:

1. rekultywacja zbiornika wodnego w Hucie Żuławskiej;
2. przebudowa drogi powiatowej nr 1147N od drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Brzeziny - Rychnowu - Huta Żuławska - Przybyłowo od km 0+000 do km 8+800;
3. modernizację drogi gminnej w Kamienniku Wielkim;
4. budowę Placu Zabaw w Kamienniku Wielkim, Pomorskiej Wsi i Zajączkowie,
5. modernizacją budynku OSP w Pomorskiej Wsi;
6. budowę sieci kanalizacji zbiorczej w Kamienniku Wielkim i Stobojach.

Pieniądze z kredytu nie są przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników. Natomiast zarzuty o niegospodarności mieniem publicznym są bezzasadne. - poinformował nas wójt Milejewa.

Wójt cudotwórca?

W kwestii planów wójta związanych z wykorzystaniem środków z kredytu, pozostaje nam tylko pogratulować wiary, ale ta czyni przecież cuda, a z cudami najwięcej mamy do czynienia w polityce. Zrealizować tyle inwestycji za 560.000 złotych, jest chyba możliwe tylko w Milejewie.

Zapytaliśmy też wójta co robi by przyciągnąć nowych inwestorów na teren gminy? Czy służy pomocą dla nowych lub istniejących przedsiębiorców, np. stosując ulgi w podatku od nieruchomości, umorzenia podatku, czy odraczania spłat należności? Wójt gminy odpowiedział nam tak:

- Kompetencje wprowadzania ulg w podatkach lokalnych w tym również w zakresie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Milejewo należą do Rady Gminy Milejewo. Wójt Gminy Milejewo dokonuje umorzeń lub odroczeń płatności podatków w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia - ordynacja podatkowa i fakt ten podlega ogłoszeniu publicznemu, co jest czynione. - informuje nas Ryszard Janusz, wójt gminy Milejewo.

Zapytaj wójta za naszym pośrednictwem...

Według naszych informacji w Gminie Milejewo nie dzieje się nic aby ograniczyć bezrobocie, a wójt nie stosuje żadnych ulg i umorzeń podatków wobec przedsiębiorców, z którymi nie jest mu po drodze.

Niebawem kolejna sesja Rady Gminy Milejewo, na której oczywiście będziemy i zadamy kolejne pytania wójtowi. Jako, że znamy przypadki mieszkańców tej gminy, którym wójt nie udzielił odpowiedzi na zadane przez nich pytanie, umożliwiamy naszym czytelnikom zadawanie pytań wójtowi za naszym pośrednictwem. Wszystkim gwarantujemy pełną anonimowość, a zapytania możecie Państwo przesyłać na kontakt@elblag24.pl
TOP FAKTY